Giáo trình phát triển vùng

  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 26.95 MB
  • Số trang : 197
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 52
  • Số lượt xem : 1.111
  • Đọc trên điện thoại :
Vùng kinh tế hình thành và tồn tại do yêu cầu phát triển của nền kinh tế quốc gia, là cơ sở để Nhà nước hoạch định, triển khai, quản lí các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo lãnh thổ. Với chức năng là chủ thể quản lí và tổ chức lãnh thổ, Nhà nước có khả năng nắm bắt, vận dụng quy luật vận động của các yếu tố tạo vùng và các quy luật kinh tế vùng để điều tiết, thúc đẩy sự hình thành và phát triển các vùng kinh tế, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Phát triển các vùng kinh tế trên cơ sở khai thác thế mạnh và tiềm năng của mỗi vùng, nhằm mục tiêu thu hẹp chênh lệch trình độ phát triển giữa các vùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững cho cả nước nói chung, từng vùng nói riêng. Để phát triển vùng, Nhà nước phải thực hiện các chính sách điều tiết, phát triển kinh tế - xã hội vùng. Chính sách phát triển vùng là chính sách kinh tế - xã hội thuộc tầm trung mô do Nhà nước (Quốc hội, Chính phủ, Chính quyền địa phương) ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đây là hành động can thiệp của Nhà nước nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển vùng.