Bộ sách Hồi sức cấp cứu và gây mê trẻ em 2 tập

Bộ sách Hồi sức cấp cứu và gây mê trẻ em 2 tập

Cấp cứu và hồi sức nhi khoa luôn luôn là một nhu cầu bức thiết tại mọi tuyến điều trị. Trước đây đã có một số sách đề cập vấn để này. Song giờ đây, trong xu thế hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước, nhu cẩu chăm sóc sức khỏe cứa nhân dân ngày càng cao đòi hỏi ngành cấp cứu và hồi sức nhi khoa phải tự vươn lên làm chứ các kiến thức và kỹ thuật chuyên sâu mới mong đáp ứng được các nhu cầu nói trên.