Đây chính là lười biếng

Trên lớp thầy giáo ra đề bài: "Thế nào gọi là lười biếng? "
Buổi tối thầy chấm bài. Đến lúc chấm đến bài của Kiệt Phí Tư, phát hiện thấy trang đầu tiên trắng tinh. Trang thứ hai cũng trắng tinh, đến trang thứ ba mới thấy một hàng chữ:
"Đây chính là lười biếng".

Bình luận