Bộ giáo trình toán dành cho Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao tại Việt Nam

Bộ giáo trình toán dành cho Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao tại Việt Nam

Bộ giáo trình Toán mới này, với nhiều bài tập có lời giải, được biên soạn dành cho sinh viên giai đoạn I các trường đại học công nghệ quốc gia (năm thứ 1 và thứ 2, mọi chuyên ngành), cho sinh viên giai đoạn 1 đại học khoa học, và cho các thí sinh dự thi tuyển giáo sư trung học phổ thông. Bố cục của bộ giáo trình như sau :
Tập 1 : Giải tích 1
Tập 2 : Giải tích 2
Tập 3 : Giải tích 3
Tập 4 : Giải tích 4
Tập 5 : Đại số 1
Tập 6 : Giải tích 2
Đại số năm thứ 2
Tập 7 : Hình học
Hình học năm thứ 1 và thứ 2.
Để kiểm chứng mức độ lĩnh hội kiến thức, trong mỗi chương độc giả sẽ thấy nhiều bài tập có lời giải in ở cuối sách. Trừ một vài trường hợp đặc biệt, các bài tập này đều khác với những bài đã có trong bộ bài tập có lời giải gồm tám tập mới xuất bản.