Tại sao

Con:
- Tại sao thần chiến tranh lại là một phụ nữ mang vòng nguyệt quế hả bố?
Bố:
- Còn hỏi gì nữa, mẹ con hay là bố làm chủ trong nhà ta nào!

Bình luận