8 Cách đối phó với tiểu nhân

8 Cách đối phó với tiểu nhân

1.Hay chào hỏi nhưng cũng ít nói chuyện
2.Không chủ động giao tiếp nhưng cũng không từ chối giao tiếp
3.Không thân thiết nhưng cũng không tuyệt giao
4.Có thể cho họ lợi lộc nhưng nhất định không tham lam từ họ
5. Đừng tham gia vào thế giới của tiểu nhân, nhưng cũng đừng để tiểu nhân tham gia quá sâu vào lĩnh vực của mình.
6. Không giúp đỡ nhưng cũng không ngăn cản
7. Không khuyên không tham gia và không thảo luận
8. Để tự phát triển tự sinh và tự diệt

Bình luận