Danh pháp hợp chất hữu cơ

Tác giả : Trần Thị Tửu
  • Lượt đọc : 113
  • Kích thước : 6.67 MB
  • Số trang : 249
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 55
  • Số lượt xem : 797
  • Đọc trên điện thoại :
Vấn đề thuật ngữ và danh pháp hoá học ở nước ta đang được rất nhiều người đặc biệt quan tâm. Điều này không những vì tầm quan trọng của nó trong dạy và học hoá học cũng như trong sản xuất và nghiên cứu hoá học, mà còn vì chưa có sự thống nhất về các nguyên tắc xây dựng thuật ngữ hoá học bằng tiếng Việt và về cách phiên chuyển từ tiếng nước ngoài (chủ yếu là tiếng Anh) sang tiếng Việt.
Cuốn sách này giới thiệu những nguyên tắc cơ bản về danh pháp IUPAC của các loại hợp chất hữu cơ thường gặp. Sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2000 đã được độc giả đón nhận rất nhiệt tình. Ba năm sau, sách được xuất bản lần thứ hai, có bổ sung chương V, từ bấy đến nay sách được in lại hãng năm để đáp ứng nhu cầu của độc giả.
Lần xuất bản thứ ba này do chủ biên phụ trách, tuy vẫn giữ nguyên năm chương, song mỗi chương đều được chỉnh lí và bổ sung nhiều nhằm cập nhật và mở rộng phạm vi sử dụng cho người dọc, trọng tâm là mấy vấn đề sau :
Một là, bổ sung các quy tắc chọn lựa hiđrua nền, quy tắc gọi tên hợp chất tạp chức, danh pháp phan, danh pháp dung hợp của hợp chất dị vòng...
Hai là, đưa thêm danh pháp các hệ polixiclo, danh pháp một số hợp chất chứa nitơ như imit, hidrazit, các axit imidic, hidrazonic, hidroxamic, danh pháp hợp chất cơ kim và hợp chất hiđroxi cacbonyl,...
Ba là, phát triển danh pháp của nhiều loại chất, trong số đó có a-amino axit, cacbohidrat, glixerit, steroit...
Bốn là, dưa vào cuối mỗi chương một số bài tập, hầu hết được trả lời ở cuối sách.
Cuốn sách này vừa là tài liệu bồi dưỡng giáo viên hoá học vừa là giáo trình cho sinh viên đại học, cao đẳng, học viên cao học và nghiên cứu sinh, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng dạy và nghiên cứu hoá học hữu cơ... cùng tất cả những ai quan tâm đến danh pháp hoá học.
Các tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến phê bình xây dựng.

Hà Nội, tháng 6 năm 2010
Các tác giả