Marketing Đương Đại

  • Lượt đọc : 421
  • Kích thước : 17.17 MB
  • Số trang : 291
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 292
  • Số lượt xem : 1.948
  • Đọc trên điện thoại :
Mục đích của quyển sách này nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức căn bản về lý thuyết marketing, tiến trình lập kế hoạch marketing, thông qua các giải thích chi tiết với tất cả các khái niệm, quan điểm và phương pháp tiếp cận lý thuyết marketing hiện đại.