Từ đồng nghĩa

Cô giáo: Duy Lợi, thế nào là từ đồng nghĩa?
Duy Lợi: Từ đồng nghĩa chính là khi ta không biết viết từ cơ bản thì ta dùng từ đó để thay thế.
Nhận thức đối với ngữ pháp
Thầy giáo: John. "Tôi yêu", "bạn yêu", "anh ấy yêu" thế là có nghĩa gì?
Học sinh: Em cho rằng trong tình huống đó sẽ có một người bị đánh chết.

Bình luận