Tiếc da cọp

Hai cha con người nọ vào rừng đi săn. Người cha bị cọp vồ, tha đi. Người con sãn khẩu súng trong tay, đạn đã lên nòng, giơ lên định bắn cứu cha. Người cha vội kêu lên:
- Nhằm chân nó mà bắn, kẻo bắn trúng mình nó thì hỏng tấm da, bán không còn được giá nữa.

Bình luận