Hệ Tiêu Chí Nước Công Nghiệp Theo Hướng Hiện Đại

Thể loại: Kinh Tế – Quản Lý
Tác giả : Trần Thị Vân Hoa
  • Lượt đọc : 93
  • Kích thước : 6.04 MB
  • Số trang : 358
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 56
  • Số lượt xem : 532
  • Đọc trên điện thoại :
Hệ tiêu chí nước công nghiệp là tập hợp các tiêu chí phản ánh thành quả phát triển và đặc điểm, tính chất của một đất nước khi đạt trình độ của nước công nghiệp hay nước phát triển. Cho đến nay, trên thế giới, một số quốc gia đã đưa ra những tiêu chí để xây dựng, phát triển đất nước thành nước công nghiệp, song cũng không có hệ tiêu chí nào được thừa nhận một cách rộng rãi để xác định cụ thể một quốc gia cần đạt mức độ phát triển nào thì được coi là nước công nghiệp.

Ở Việt Nam, chủ trương phát triển đất nước được nhất quán trong đường lối và chiến lược phát triển qua nhiều kỳ Đại hội Đảng, trong đó từ Đại hội VIII (năm 1996), Đảng ta đã đề ra mục tiêu đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Mục tiêu này tiếp tục được khẳng định và ngày càng được cụ thể hóa qua các Đại hội của Đảng. Đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một bộ tiêu chí nào được xem là chính thống làm cơ sở cho việc đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu phấn đấu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ở mỗi giai đoạn khác nhau, do bối cảnh trong nước và quốc tế thay đổi, cũng như yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đặt ra ngày càng cao hơn, thì nhận thức về nội hàm và tiêu chí đánh giá sẽ được thay đổi. Vì thế, xây dựng hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Đây là cơ sở để xác định mức độ hoàn thành mục tiêu phát triển đất nước qua các thời kỳ, phát hiện những bất cập, hạn chế, từ đó định hướng và đề ra các giải pháp cho giai đoạn kế tiếp. Việc xác định bộ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại càng trở nên cần thiết cấp bách hơn khi bối cảnh thời đại đã xuất hiện những yếu tố mới đã và đang tạo ra nhiều cơ hội, thách thức cho sự phát triển đất nước như bối cảnh toàn cầu hóa; khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ (cách mạng công nghiệp lần thứ tư)...

Nhằm cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về vấn đề nêu trên cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học và bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại (Sách chuyên khảo) của tập thể tác giả do GS.TS. Trần Thị Vân Hoa chủ biên. Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp nhà nước KX.04.13/16-20: “Hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại” thuộc Chương trình KX.04/16-20: “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020”.

Nội dung cuốn sách trình bày cơ sở lý luận hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại; hệ tiêu chí và giải pháp đạt được tiêu chí nước công nghiệp của một số nước trên thế giới; đồng thời phân tích, đánh giá quá trình xây dựng hệ tiêu chí và thực trạng xây dựng hệ tiêu chí nước công nghiệp của Việt Nam thời gian qua; trên cơ sở đó, xác định hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại cho Việt Nam và đưa ra định hướng, giải pháp để đạt được các tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Tập thể tác giả mạnh dạn đề xuất bốn điều kiện để thực hiện được các giải pháp đạt hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại là: đổi mới tư duy nhận thức về phát triển nước công nghiệp theo hướng hiện đại phù hợp với bối cảnh mới; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; xây dựng nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính; cập nhật và hoàn thiện hệ thống tài khoản quốc gia.

Việc xây dựng hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng nhằm phát triển đất nước trong thời gian tới. Những nhận định, giải pháp, kiến nghị nêu trong cuốn sách có giá trị tham khảo tốt, nhưng vẫn còn có nhận định, giải pháp, kiến nghị của các tác giả cần tiếp tục được trao đổi, thảo luận, nghiên cứu thêm. Để thuận tiện cho bạn đọc trong theo dõi, nghiên cứu, tham khảo vấn đề này, Nhà xuất bản vẫn giữ nguyên các ý kiến, nhận xét của các tác giả và coi đây là quan điểm riêng của các tác giả. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để hoàn thiện nội dung cuốn sách trong lần xuất bản sau.

Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 7 năm 2020
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT