Thế mới tài

Sau giờ địa lý:
- Em nào có thắc mắc về bài giảng hôm nay cứ hỏi.
Một học sinh giơ tay:
- Thưa thầy, vì sao quả đất lại quay quanh mặt trời ạ?
Thầy ngẫm nghĩ, rồi thầy bí vì trong giáo án không thấy ghi gì về điều này cả. Cuối cùng thầy bèn cười mà rằng:
- Ồ... thế mới tài!

Bình luận