Giải thích

Một học sinh hỏi: Thưa thầy, kẻ đánh người và kẻ bị đánh có gì khác nhau?
Thầy giáo lịch sử: Kẻ đánh người là kẻ xâm lược.
Kẻ bị đánh là người bị hại.
Thầy giáo Anh văn: Đánh người là hình thức chủ động. Bị đánh là hình thức bị động.
Thầy giáo vật lý: Đánh người là tác động lực. Bị đánh là chịu lực tác động.

Bình luận