Sao dám hẹn như thế?

Một ông nhà giàu không hề thết khách bao giờ, sợ tốn kém. Một hôm, có kẻ trông thấy người ở nhà anh ta đem rổ bát ra cầu ao rửa, mới hỏi đùa:
- Nhà hôm nay mời khách đấy à?
Người ở nói:
- Chao ơi! Ông chủ nhà tôi mà mời khách thì có họa đến chết. Ông ta đi qua nghe nói vậy, liền đứng lại mắng:
- Mày biết khi tao chết, tao có mời ai không mà dám hẹn trước như vậy?

Bình luận