Học tập gà mẹ

Mẹ: Tiểu Minh sao ăn kẹo không chia cho em? Con phải học tập gà mẹ trong truyện đó: "Mỗi lần kiếm được con giun nào cũng đều nhường cho gà con".
Tiểu Minh: Được rồi, nếu như con tìm thấy con giun nào con sẽ nhường tất cho em.

Bình luận