Ba lần bốn là mười hai

Mẹ:
- Sao con luộc trứng lâu thế?
- Mười hai phút cơ mà, mẹ? - Con trả lời.
- Mẹ bảo con là trứng chỉ cần luộc 3 phút là chín thôi mà. Con:
- Nhưng con luộc tới bốn quả trứng cơ mẹ ạ!

Bình luận