Vấn đề ngày sinh

Con: Mẹ ơi con sinh ra ngày nào? Mẹ: 15-6
Con: Vậy còn mẹ?
Mẹ: 10-6
Con: Vậy mẹ chỉ cần 5 ngày để sinh ra con ư?!

Bình luận