Tìm cớ

Trong giờ lên lớp học sinh xem truyện tranh. Thầy giáo phát hiện ra liền hỏi:
Em đang làm gì vậy?
Học sinh: Em... em... đang tìm đồ...
Thầy: Tìm cái gì?
Học sinh: Tìm... tìm...
Học sinh ngồi bên cạnh: Tìm cớ.

Bình luận