Giải thích định nghĩa

Sinh viên hỏi chuyên gia kinh tế về định nghĩa của "suy thoái tiêu điều, khủng hoảng".
Chuyên gia: "Lúc suy thoái là lúc người ta phải thắt chặt thắt lưng lại, tiêu điều là lúc người ta khó mà mua được thắt lưng để thắt, lúc người ta đến quần cũng không mua nổi mà mặc chính là lúc khủng hoảng bắt đầu?".

Bình luận