Bi quan và lạc quan

Thầy giáo: Em có thể nói rõ điểm khác nhau giữa người theo chủ nghĩa bi quan và người theo chủ nghĩa lạc quan không?
Sinh viên: Được ạ, thưa thầy ví như 2 người cùng uống một bình rượu, khi còn nửa bình người lạc quan nói: "Vẫn còn tận nửa bình".
Người bi quan nói: "Chỉ còn có nửa bình".

Bình luận