Đại quan là gì

Con: Đại quan là gì hở bố?
Bố: Đó là danh từ chung chỉ người lãnh đạo cơ quan nhà nước. Ví như quan tham chánh, quan lục bộ, quan án, quan huyện... nhưng mà từ đó dùng ở cái thời xa xưa rồi, bây giờ đâu còn nữa.
Con: Sao hôm bốc mộ ông con nghe nói đại quan còn nguyên, chỉ hư sơ sơ bên ngoài thôi.
Bố: !?

Bình luận