Truyện Kiều - Nguyễn Du

Tác giả : Hà Huy Giáp
  • Lượt đọc : 341
  • Kích thước : 8.46 MB
  • Số trang : 2368
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 374
  • Số lượt xem : 2.211
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

BẢNG CHỮ TẮT

PHẦN THỨ NHẤT : GIỚI THIỆU VỀ NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

PHẦN THỨ HAI : VẤN ĐỀ HIỆU ĐÍNH VÀ CHÚ THÍCH VĂN BẢN TRUYỆN KIỀU

I. VẤN ĐỀ HIỆU ĐÍNH VĂN BẢN
A. VĂN BẢN TRUYỆN KIỀU
1. Bản Kinh và bản Phường
2. Các bản Kiều nôm Liễu văn đường, Thịnh mỹ đường, Quan văn đường, Phúc văn đường
3. Bản quan văn đường Thành-thái Bính ngọ (1906)
4. Bản Kiều Oánh Mậu Thành-thái, Nhâm dần (1902)
5. Các bản Kiều nôm chép tay – Bản tiên-điền
6. Các bản Kiều quốc ngữ – Bản Trương Vĩnh Ký (1875)
7. Bản Aben đề Misen (Abel des Michels)
8. Bản Phạm Kim Chi
9. Bản Bùi Kỷ – Trần Trọng Kim
10. Bản Tản Đà
Mấy nhận xét về văn bản truyện Kiều​
B. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP HIỆU ĐÍNH
Mục tiêu hiệu đính
Nguyên tắc hiệu đính
Phương pháp hiệu đính​
C. MỘT VÀI THÍ DỤ TRONG VIỆC ÁP DỤNG NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP HIỆU ĐÍNH
1. Câu 963-964
2. Câu 529-530
3. Câu 1857-1858
4. Câu 1091-1092​
II. VẤN ĐỀ CHÚ THÍCH VĂN BẢN
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
B. NHẬN XÉT TỔNG QUÁT VỀ VẤN ĐỀ CHÚ THÍCH
Về các loại chú thích
Về xu hướng chú thích, đại để có mấy xu hướng
Về phương pháp chú thích
Về nội dung các loại chú thích​
C. YÊU CẦU VÀ THỂ LỆ CHÚ THÍCH
D. LƯU Ý BẠN ĐỌC​
PHẦN THỨ BA : TRUYỆN KIỀU – KHẢO ĐÍNH VÀ CHÚ THÍCH TRUYỆN KIỀU

PHẦN THỨ TƯ : PHỤ LỤC
MƯỜI ĐIỀU LỆ NGÔN ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH
TỰA ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH
NGỮ VỰNG
PHỤ BẢN
SÁCH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
I. CÁC BẢN KIỀU
II. BÁO CHÍ
III. CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU
IV. CÁC BỘ TỪ ĐIỂN, CÁC SÁCH TRA CỨU GỐC
V. CÁC LOẠI SÁCH VÀ TÀI LIỆU KHÁC