Lã Thị Xuân Thu

Thể loại: Lịch Sử ;Văn Học
Tác giả : Lã Bất Vi
  • Lượt đọc : 946
  • Kích thước : 5.95 MB
  • Số trang : 216
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 914
  • Số lượt xem : 5.570
  • Đọc trên điện thoại :
Bạn đọc đang có trong tay bản dịch Lã thị Xuân thu, một pho sách cổ đặc sắc của thời Tiên Tần Trung Quốc.
Theo Sử kí, Là Bất Vi truyện thì Lã thị Xuân thu ra đời là do Lã Bất Vi khi làm thừa tưởng nước Tần nghĩ rằng mạnh như nước Tần mà kém cạnh người thì hố then", "Ngụy có Tín Lăng Quân, Sở có Xuân Thân Quân, Triệu có Bình Nguyên Quân, Tề có Mạnh Thường Quân, đều chiêu hiền đãi sĩ, thết nuôi tân khách, bèn “cũng chiêu vời hẻ sĩ, đãi ngộ rất hậu, thực khách có đến ba ngàn người".
Mà “thời bấy giờ chư hầu có nhiều biện sĩ, như bọn Tuân Khanh, viết sách công bố trong thiên hạ”. Lã Bất Vi bèn sai các thực khách của mình viết ra những điều nghe biết, tập hợp lại làm thành "Bát lãm” và “Lục luận”, “Thập nhị kỉ" cộng hơn hai mươi vạn chữ, coi là có đủ "thiên địa vạn vật cổ kim chi sự", đặt tên là Lã thị Xuân thu, và "đạt ở cổng chợ Hàm Dương, treo ngàn lạng vàng trên đó, mới du sĩ tân khách chư hầu ai thêm bởi. được một chữ thì thường ngàn lạng vàng.