Vấn đề khẩn trương

Thầy giáo: Tuần sau chúng ta sẽ kiểm tra, hiện tại đề thi đã ở trong tay công nhân xưởng in. Các em hãy về ôn tập cho tốt. Bây giờ còn vấn đề gì nữa không?
Học sinh: Thưa thầy có một vấn đề rất khẩn trương muốn hỏi thầy. Thầy: Em cứ nói.
Học sinh: Vậy địa chỉ của người công nhân đó ở đâu ạ?

Bình luận