Việt Nam thời Pháp đô hộ

Thể loại: Lịch Sử
Tác giả : Nguyễn Thế Anh
  • Lượt đọc : 17
  • Kích thước : 37.12 MB
  • Số trang : 392
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 537
  • Số lượt xem : 2.898
  • Đọc trên điện thoại :
Chi mới vẫn vẹn có 90 năm đã trôi qua, từ khi tiếng súng bắt đầu nổ năm 1858 ở Đà-nẵng, cho đến khi Pháp trao trả quyền tự -trị cho Việt Nam vào năm 1949. Đây là một giai-doạn lịch-sử ngân ngôi, nhưng đã dù lại rất nhiều tài liệu, mà chỉ mới có một phần được khai-thác. Đối với giai đoạn này, còn bao nhiêu vấn đề chưa được giải thích, còn nhiều khía cạnh cần phải đào sâu.

Do đó, quyền sách này chưa thì được coi như là một công-trình khảo cứu sâu rộng mà mới chỉ là một cái nhìn tổng hợp về cái “sự kiện thuộc địa" mà người viết mong muốn cung-hiên cho độc giả, đặc biệt là độc giả sinh viên ban Việt-sử các trường Đại Học. Các biển-cổ chính-trị hay quân-sự đã chỉ được phác-họa sơ qua, với mục đích là dè giúp cho sự nhận thức đúng dần và sự diễn biến tầng quát của một giai doạn lịch sử chưa dựng nhiều biển dài quan trọng cho xã hội Việt-Nam.