Chuyện muỗi

Một anh muỗi đi xa vè tìm thăm anh bạn thân. Gặp anh ta đang ba hoa đấu láo với mọi người, lấy làm lạ hỏi:
- Này anh... Trước đây anh ít nói lắm mà sao bây giờ đổi tính vậy?
- Chẳng hiểu nữa... Từ khi tôi đốt nhằm một chánh khứa!

Bình luận