Trang chủ

64 Quẻ Dịch

Thành công viên mãn: (quẻ Thủy hoả ký tế) (đúng ra là Hỏa thuỷ ký tế)

Vạn sự đã đầy đủ như ý muốn, từ nay về sau chỉ còn là công việc của chỉnh đốn sửa sang, và mở mang.

Đinh Bộ Lĩnh diệt xong lọan sứ quân.

Bình Định Vương dẹp xong quân Minh.

Gia Long khôi phục cơ nghiệp nhà Nguyễn.

Ngày nay thành công viên mãn chỉ có tính cách tương đối.

Bình luận