Trang chủ

64 Quẻ Dịch

Biết ăn trong lợi ích chung: (quẻ Phong lôi ích)

Tổ mà bị phá vỡ thì trứng tranh giành cái chi?

Cái lợi trong chính trị, trước hết phải đặt nó vào thế chung, không thể nhìn điều lợi hại như người nhìn da con báo qua một cái ống, hoặc chỉ thấy tòan màu đen hoặc thấy tòan màu vàng.

Sách Chiến quốc Sách chép: Trong trận Trường bình, Bình Đô Quân bảo vua Ngụy:
- Sao đại vương không theo chính sách hợp tung để chống lại Tần?
Vua Ngụy đáp: Vì Tần hứa cắt đất Viên ung cho ta.
- Tôi cho rằng lời hứa đó là lời hão.
- Tại sao vậy?
- Tần và Triệu cầm cự nhau từ lâu ở Trường bình mà bất phân thắng bại, nếu thiên hạ liên hiệp với Tần thì Triệu mất, Tần sợ đại vương đổi lòng nên đem đất Viên ung ra làm mồi nhử. Tần thắng Triệu rồi, liệu đại vương có dám đòi cắt đất Viên ung không?
- Không!
- Tần mà không thắng Triệu thì đại vương có thể khiến cho Hàn (Tần?) cắt đất Viên ung cho đại vương không?
- Không.
- Vì thế tôi mới cho rằng chuyện cắt đất Viên ung là chuyện hão huyền.
- Đúng.

Bình luận