Giáo trình cảm biến

  • Lượt đọc : 96
  • Kích thước : 4.10 MB
  • Số trang : 87
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 78
  • Số lượt xem : 563
  • Đọc trên điện thoại :
Chương 1: Định nghĩa và các đặc trưng của cảm biến
Chương 2: Các hiệu ứng vật lý ứng dụng trong cảm biến
Chương 3: Cảm biến nhiệt độ
Chương 4: Cảm biến quang
Chương 5: Một số ứng dụng và các dạng cảm biến khác