Lý Thuyết Thiết Bị Hình Ảnh Y Tế – Tập 2: Máy Siêu Âm

Tác giả : Lê Tiến Khoan
  • Lượt đọc : 268
  • Kích thước : 3.34 MB
  • Số trang : 130
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 170
  • Số lượt xem : 1.726
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Lý Thuyết Thiết Bị Hình Ảnh Y Tế – Tập 2: Máy Siêu Âm trên điện thoại
Sách Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế (tập 2) được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục nghề của Bộ Y tế và trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các tác giả KS. Lê Tiến Khoan (chủ biên), KS. Dương Bá Kiếm, KS. Phạm Ngọc Hoàn, Ths. Thái Thanh Nga biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Sách được cấu trúc gồm 7 bài. Tài liệu là tiền để để các giáo viên và học sinh các trường có thể áp dụng phương pháp dạy – học tích cực.

Sách Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế (tập 2) đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học trung cấp và dạy nghề của Bộ Y tế thẩm định vào nàm 2007. Bộ Y tế quyết định ban bành tài liệu dạy – học chính thức của ngành Y tế giai doạn 2006 — 2010. Trong quá trình sử dụng, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.