Sửa Đổi Lối Làm Việc

Thể loại: Chính Trị
Tác giả : Hồ Chí Minh
  • Lượt đọc : 177
  • Kích thước : 8.42 MB
  • Số trang : 194
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 65
  • Số lượt xem : 1.129
  • Đọc trên điện thoại :
Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc là văn kiện quan trọng về xây dựng Đảng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết xong tháng 10-1947, ký tên X.Y.Z., vào lúc cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của nhân dân ta chống thực dân Pháp mới bắt đầu.

Qua thực tiễn đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền còn non trẻ, trong hàng ngũ cán bộ cách mạng đã sớm bộc lộ những nhược điểm, hạn chế trong lề lối làm việc. Để kịp thời chỉnh đốn Đảng, phê bình những khuyết điểm, sai lầm, tác phẩm Sửa đổi lối làm việc đã kịp thời ra đời để sửa đổi lối làm việc của cán bộ, đảng viên.

Cuốn sách tổng hợp và vạch rõ những căn bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự, thậm chí phá hỏng cả sự nghiệp vẻ vang của Đảng ta, như các căn bệnh chủ quan, hẹp hòi, từ đó đưa ra những kinh nghiệm để chỉnh đốn, sửa chữa những căn bệnh đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặc biệt chú trọng rèn luyện tư cách và đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ và đảng viên. Theo Người, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt phải thật sự có đức, có tài, đại diện cho sức mạnh trí tuệ, đạo đức của Đảng Cộng sản. Qua thực tiễn hoạt động và những thành quả cách mạng đã đạt được, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ một số bài học mà chúng ta cần nghiêm túc nghiên cứu, áp dụng sáng tạo trong hoàn cảnh Đảng ta đang kiên trì và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tuy ra đời gần 70 năm, nhưng nội dung của tác phẩm vẫn còn tính thời sự trong sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế với nhiều thời cơ và thách thức mới, đặt ra cho cán bộ, đảng viên cần phải biết nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vậy nên, việc thay đổi tư duy, lề lối, tác phong làm việc khoa học hơn là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Tác phẩm đã góp phần đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, từ đó nâng cao ý thức chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tính chuyên nghiệp trong công việc như mong muốn của Bác lúc sinh thời.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc giáo dục, nâng cao tư cách, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên như là công việc gốc của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu nội dung của tác phẩm có ý nghĩa quan trọng, thiết thực góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cải cách bộ máy hành chính, để Đảng ta thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, Nhà nước của chúng ta thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Với ý nghĩa to lớn đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản cuốn sách Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 1 năm 2015
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA – SỰ THẬT