Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thể loại: Chính Trị ;Lịch Sử
Tác giả : Hồ Chí Minh
  • Lượt đọc : 3
  • Kích thước : 14.38 MB
  • Số trang : 52
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 64
  • Số lượt xem : 736
  • Đọc trên điện thoại :
Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 68 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 44 năm thực hiện Di chúc của Người, đồng thời để phục vụ cho việc triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn theo Thông báo kết luận số 369-TB/TW ngày 23-11-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản cuốn sách Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vĩ nhân đã suốt đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại.

Di chúc là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha, là niềm tin sâu sắc của Người gửi lại toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các thế hệ mai sau. Di chúc của Người đã trở thành thiêng liêng, thành cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với niềm tự hào và kính yêu vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của dân tộc, Người Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất. Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản vô cùng quý giá là tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình hiện nay, chúng ta càng phải nghiên cứu để quán triệt sâu sắc hơn nữa những tư tưởng của Người về xây dựng Đảng mà Người đã viết trong Di chúc.

Trước hết, Người căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền”, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn luôn ý thức được sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề đó. Người nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của vấn đề đoàn kết, “một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”. Người yêu cầu “các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.
Hai là, “trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi”.
Ba là, “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng".
Bốn là, “mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Cách mạng nước ta đã bước sang một giai đoạn mới, với nhiều triển vọng về sự phát triển của đất nước trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, với lòng tin sâu sắc ở sức mạnh to lớn của Đảng, toàn dân, toàn quân sẵn sàng nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, vững bước tiến lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện sự quyết tâm của Đảng ta làm theo lời dạy của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi thử thách, khó khăn, xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời căn dặn của Bác Hồ.

Cuốn sách Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái bản dựa trên cơ sở cuốn sách xuất bản năm 2012.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách quý cùng bạn đọc.

Tháng 1 năm 2013
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT