Em và cô

Jack yêu cô giáo. Cô giáo biết được rất giận phạt Jack chép 50 lần vào vở câu "Em luôn kính trọng cô giáo".
Jack viết liền 1 lúc 100 lần.
Cô giáo rất vui nói: Em cuối cùng cũng nhận ra cái sai của mình đúng không.
Jack: Vâng em chép 100 lần là vì muốn cô không giận nữa.

Bình luận