Tự Phán: Lịch Sử Cách Mạng Cụ Phan Sào Nam Do Tự Tay Cụ Tự Viết

Thể loại: Lịch Sử
Tác giả : Phan Bội Châu
  • Lượt đọc : 128
  • Kích thước : 75.52 MB
  • Số trang : 221
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 401
  • Số lượt xem : 2.428
  • Đọc trên điện thoại :
Đầu năm 1946, sau lúc Việt-Minh cướp chính quyền, Cụ Huỳnh Minh-Viên ra Hà nội, những sách vở của Cụ (cũng như việc nhà của Cụ ở Huế) đều do chúng tôi sắp đặt giữ gìn cùng một số di cao của Cụ Sào-Nam (Cậu Phan-nghi-Đệ, thứ nam Cụ, có giấy cho chúng tôi được quyền xuất-bản).

Những sách vở cùng di cảo ấy, chúng tôi đều cho vào tủ gửi tại nhà thờ Cụ Phan Sào-Nam ở Bến Ngự Huế.

Than ôi I cuộc chiến tranh nồ bùng toàn quốc! những dì cảo cùng sách vở ấy, một số nhiều bị tan tành, chì còn một ít — trừ số chúng tội đã đem được về quê trước may nhờ hai bạn Vô-như Nguyện và Võ như Vọng kịp thời chở về giữ được.

Trong các di cảo quỷ giá ấy, bản TỰ PHẢN nầy là một.