Bài Tập Đại Số Và Giải Tích 11

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Vũ Tuấn
  • Lượt đọc : 1.311
  • Kích thước : 2.56 MB
  • Số trang : 244
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 787
  • Số lượt xem : 4.177
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm năm chương tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và giải tích …

Mục lục Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 :

CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Bài 1. Hàm số lượng giác
Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản
Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp
Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số và Giải tích 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số và giải tích 11
CHƯƠNG II. TỔ HỢP – XÁC SUẤT
Bài 1. Quy tắc đếm
Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn
Bài 4. Phép thử và biến cố
Bài 5. Xác suất và biến cố
Ôn tập chương II – Tổ hợp – Xác suất
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số và giải tích 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số và giải tích 11
CHƯƠNG III. DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN
Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học
Bài 2. Dãy số
Bài 3. Cấp số cộng
Bài 4. Cấp số nhân
Ôn tập chương III – Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân
CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN
Bài 1. Giới hạn của dãy số
Bài 2. Giới hạn của hàm số
Bài 3. Hàm số liên tục
Ôn tập chương IV – Giới hạn
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đại số và Giải tích 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đại số và Giải tích 11
CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM
Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
Bài 4. Vi phân
Bài 5. Đạo hàm cấp hai
Ôn tập chương V – Đạo hàm
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Đại số và Giải tích 11
ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

Thuộc bộ sách