Bài Tập Hóa Học 11

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 2.986
  • Kích thước : 2.20 MB
  • Số trang : 212
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.373
  • Số lượt xem : 8.871
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm chín chương đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học …

Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 :
CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

Bài 1. Sự điện li
Bài 2. Axit, bazơ và muối
Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit – bazơ
Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Hóa học 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Hóa học 11
CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO

Bài 7. Nitơ
Bài 8. Amoniac và muối amoni
Bài 9. Axit nitric và muối nitrat
Bài 10. Photpho
Bài 11. Axit photphoric và muối photphat
Bài 12. Phân bón hóa học
Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho
Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Hóa học 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Hóa học 11
CHƯƠNG 3: CACBON – SILIC

Bài 15. Cacbon
Bài 16. Hợp chất của cacbon
Bài 17. Silic và hợp chất của silic
Bài 18. Công nghiệp silicat
Bài 19. Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Hóa học 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương III – Hóa học 11
CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ
Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 23. Phản ứng hữu cơ
Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo
Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Hóa học 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Hóa học 11
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – HÓA 11

CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO

Bài 25. Ankan
Bài 26. Xicloankan
Bài 27. Luyện tập ankan và xicloankan
Bài 28. Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan
Đề kiểm tra 15 phút – Chương V – Hóa học 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương V – Hóa học 11
CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO

Bài 29. Anken
Bài 30. Ankađien
Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankadien
Bài 32. Ankin
Bài 33. Luyện tập: Ankin
Bài 34. Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen
Đề kiểm tra 15 phút – Chương VI – Hóa học 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương VI – Hóa học 11
CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON

Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
Bài 37. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên
Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
Đề kiểm tra 15 phút – Chương VII – Hóa học 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương VII – Hóa học 11
CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL

Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
Bài 40. Ancol
Bài 41. Phenol
Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol
Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol
Đề kiểm tra 15 phút – Chương VIII – Hóa học 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương VIII – Hóa học 11
CHƯƠNG 9: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC

Bài 44. Anđehit – xeton
Bài 45. Axit cacboxylic
Bài 46. Luyện tập: Anđehit – xeton – axit cacboxylic
Bài 47. Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic
Đề kiểm tra 15 phút – Chương IX – Hóa học 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương IX – Hóa học 11

Thuộc bộ sách