Khoe kiến thức

Hai ông quan võ đi xem tuồng Tam Quốc, đến màn "Thất Cầm Mạnh Hoạch", ông nọ nói với ông kia:
- Không ngờ cháu chắt thầy Mạnh mà cứng đầu cứng cổ như vậy! Ông kia nghe, bẻ lại:
- Cháu chắt thầy Mạnh, cứng cổ thì cứng, chớ định sao nổi Khổng Minh là cháu chắc đức Khổng Tử!

Bình luận