Mắt ở trước

Thầy giáo: Khi mưa có sét, chớp và sấm cùng xuất hiện một lúc, tại sao ta lại nghe thấy tiếng sấm trước sau đó mới nhìn thấy chớp?
Học sinh: Vì mắt ở trước tai ạ!

Bình luận