Đánh Giá Chất Lượng Quy Trình Thực Hiện Như Thế Nào?

Thể loại: Kinh Tế – Quản Lý
Tác giả : Business Edge
  • Lượt đọc : 250
  • Kích thước : 51.48 MB
  • Số trang : 115
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 427
  • Số lượt xem : 1.786
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Đánh Giá Chất Lượng Quy Trình Thực Hiện Như Thế Nào? trên điện thoại
Cuốn sách Đánh Giá Chất Lượng này nằm trong bộ sách Quản trị sản xuất & vận hành. Khi hoàn thành cuốn sách này, bạn có thể:
- Giải thích các chức năng và mục tiêu của đánh giá chất lượng;
- Xác định các kỹ năng và phẩm chất cần thiết của đánh giá viên;
- Mô tả công việc hoạch định và chuẩn bị cho cuộc đánh giá chất lượng;
- Trình bày cách thức và các kỹ năng tiến hành đánh giá;
- Nêu nội dung của các báo cáo đánh giá và cách thức theo dõi hành động khắc phục.

Thuộc bộ sách