Đột Phá Tư Duy Giải Nhanh Trắc Nghiệm Hình Học Không Gian

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Lục Trí Tuyên
  • Lượt đọc : 618
  • Kích thước : 2.07 MB
  • Số trang : 116
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 268
  • Số lượt xem : 1.987
  • Đọc trên điện thoại :
Mục lục

1 KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 9
Đại cương về khối đa diện 9
Khối đa diện 9
Cơ bản về phép biến hình trong không gian 11
Khối đa diện lồi, đa diện đều 14
Bài tập áp dụng 17
Thể tích khối đa diện 18
Làm chủ hình vẽ khối chóp và lăng trụ 18
Tính thể tích khối chóp 24
Bài tập áp dụng 38
Thể tích khối lăng trụ 39
Bài tập áp dụng 43
Phương pháp tỉ số thể tích 44
Bài tập áp dụng 51
Bài toán cực trị và bài toán thực tế 52
Bài tập áp dụng 61
Khoảng cách và góc 62
Khoảng cách 62
Bài tập áp dụng 71
Góc 72
Bài tập áp dụng 89
2 Khối tròn xoay 90
Khối nón và khối trụ 90
Định nghĩa và một số thiết diện cơ bản 90
Thể tích và diện tích 93
Bài tập áp dụng 100
Mặt cầu và khối cầu 101
Định nghĩa và các vị trí tương đối 101
Thể tích khối cầu và diện tích mặt cầu 104
Xác định tâm và bán kính khối cầu ngoại tiếp 105
Bài tập áp dụng 110
Thể tích lớn nhất nhỏ nhất và toán thực tế đối với khối tròn xoay 111
Phương pháp chung cho bào toán cực trị hình học 111
Một số ví dụ về trải hình và tính toán thực tế 114
Bài tập áp dụng 117
Tra cứu theo vần 119