Giáo trình nhập môn tin học

  • Lượt đọc : 268
  • Kích thước : 2.28 MB
  • Số trang : 219
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 97
  • Số lượt xem : 910
  • Đọc trên điện thoại :
Nhập môn Tin học là môn học quan trọng trong chương trình giáo dục đại cương. Tại hầu hết các trường Đại học và Cao đẳng ở nước ta hiện nay, môn học này là bắt buộc với sinh viên và nội dung ngày càng được nâng cao cả về lý thuyết và thực hành.
Cuốn Nhập môn Tin học này dành cho sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Tin học và các ngành khác của trường Đại học Điện lực. Giáo trình không chỉ phù hợp cho người mới bắt đầu mà còn phù hợp cho những người cần tham khảo. Cấu trúc của giáo trình gồm các nội dung sau:
Chương 1: Các vấn đề cơ bản của Tin học
Chương 2: Sử dụng máy tính.
Chương 3: Giải thuật
Chương 4: Các yếu tố cơ bản của ngôn ngữ Pascal
Chương 5: Bước đầu xây dựng chương trình Chương 6: Các câu lệnh có cấu trúc
Chương 7: Các kiểu dữ liệu có cấu trúc
Chương 8: Chương trình con
Khi biên soạn, chúng tôi đã tham khảo các giáo trình và tài liệu giảng dạy môn học này của một số trường đại học trong và ngoài nước để giáo trình vừa đạt yêu cầu cao về nội dung vừa thích hợp với đối tượng là sinh viên của trường Đại học Điện lực. Chúng tôi cũng đã nhận được sự đóng góp rất quý báu của GS Phạm Văn Ất, PGS Nguyễn Đình Hóa và một số đồng nghiệp khác.