Giáo trình Sinh học đại cương

  • Lượt đọc : 2.944
  • Kích thước : 4.11 MB
  • Số trang : 140
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.180
  • Số lượt xem : 10.425
  • Đọc trên điện thoại :
Mở đầu. Sinh học đại cương
Chương 1. Cơ sở hóa học của sự sống
Chương 2. Sinh tổng hợp protein Điều hòa sinh tổng hợp protein
Chương 3. Đại cương về cấu trúc và chức năng của tế bào
Chương 4. Nhân tế bào
Chương 5. Sự trao đổi vật chất giữa tế bào và môi trường
Chương 6. Chu kỳ sống của tế bào và sự phân bào
Chương 7. Sinh học phát triển