Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Lịch Sử 11 Nâng Cao

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Trương Ngọc Thơi
  • Lượt đọc : 440
  • Kích thước : 45.23 MB
  • Số trang : 231
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 126
  • Số lượt xem : 1.329
  • Đọc trên điện thoại :
Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Lịch Sử 11 Nâng Cao gồm những nội dung chính như sau:

Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại

Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại

Phần 3: Lịch sử Việt Nam (1858 – 1918)

Theo phương hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong quá trình dạy học lịch sử, các tác giả không làm đáp án cho các câu hỏi, bài tập, mà chủ yếu gợi ý học sinh, có sự hướng dẫn của giáo viên và sự cộng tác của bạn học để tự thực hiện các câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa. Các tác giả cũng chú ý nêu những câu hỏi và bài tập không có trong sách giáo khoa để học sinh mở rộng việc rèn luyện học tập.