Những Mẫu Chuyện Về Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Tập II

Thể loại: Chính Trị
Tác giả : Đào Duy Quát
  • Lượt đọc : 107
  • Kích thước : 1.06 MB
  • Số trang : 314
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 35
  • Số lượt xem : 379
  • Đọc trên điện thoại :
Ngày 07/11/2006, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, toàn dân. Tiếp đó, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; và gần đây nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những chỉ thị này được ban hành nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống, chặn đứng, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; hình thành, phát triển các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội, xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh, xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ.

Thực hiện những chỉ thị nói trên, nhằm góp phần vào việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương xuất bản cuốn sách Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập II.

Cuốn sách Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập II (xuất bản lần thứ năm) gồm 84 câu chuyện. Qua các mẩu chuyện, cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo ra những chuyển biến trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; giáo dục và hướng con người tới cái chân, thiện, mỹ.

Tuy nhiên, vì là chuyện kể lại, các câu chuyện diễn ra cách đây đã rất lâu, những người trực tiếp được gặp Bác đều đã cao tuổi, có người đã mất... cho nên có một số chi tiết chưa được đối chiếu, xác minh lại. Nhưng những nội dung của từng câu chuyện hết sức chân thật và thực sự bổ ích. Những khiếm khuyết nói trên sẽ tiếp tục được khắc phục trong những lần xuất bản sau. Nhà xuất bản rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Xin giới thiệu cuốn sách với đông đảo bạn đọc.

Tháng 4 năm 2020
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Sách liên quan