Nước Nga từ nguyên thủy đến hiện đại

Thể loại: Lịch Sử ;Chính Trị
Tác giả : Nguyễn Quốc Hùng
  • Lượt đọc : 16
  • Kích thước : 280.44 MB
  • Số trang : 705
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 378
  • Số lượt xem : 1.926
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách ra đời vào dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại, cuộc cách mạng không chỉ có ý nghĩa lịch sử về nhiều mặt, không chỉ vạch mốc thời đại, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử nước Nga và các dân tộc bị nô dịch, phụ thuộc trên thế giới, mà còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Cách mạng Tháng Mười đã trở thành ngọn cờ hiệu triệu của thời đại mới, thời đại đấu tranh vì những mục tiêu cao cả: hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Với tư cách là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã làm hết sức mình để hiện thực hóa những tuyên ngôn về hòa bình của Cách mạng Tháng Mười và của Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 trên đất nước mình và cho những mục tiêu cao cả của thời đại. Đó cũng chính là sự tiếp nối, phát triển mục tiêu hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của Cách mạng Tháng Mười Nga trong bối cảnh mới của đất nước và thời đại.
Cuốn sách thể hiện quá trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc của các tác giả. Với nội dung khá rộng và phức tạp, những ý kiến nhận định của tác giả có giá trị tham khảo tốt, nhưng cũng có ý kiến cần tiếp tục được nghiên cứu, trao đổi.