Sách bài tập Tiếng Anh 6 - Cánh diều

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Thanh Bình
  • Lượt đọc : 185
  • Kích thước : 11.27 MB
  • Số trang : 91
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 138
  • Số lượt xem : 1.579
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sách bài tập Tiếng Anh 6 - Cánh diều trên điện thoại
Contents

Unit 1
What's Your Favorite Band?

Unit 2
Monkeys Are Amazing!

Unit 3
Where's the Shark?

Unit 4
This Is My Family.

Unit 5
I Like Fruit!

Unit 6
What Time Do You Go to School?

Unit 7
Can You Do This?

Unit 8
How Much Is This T-shirt?

Unit 9
What Are You Doing?

Unit 10
What's the Weather Like?

Unit 11
I Went to Australia!

Unit 12
What Do You Usually Do for New Year's?