Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Sử Dụng Sách Giáo Khoa Mĩ Thuật 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 137
  • Kích thước : 7.36 MB
  • Số trang : 41
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 32
  • Số lượt xem : 1.084
  • Đọc trên điện thoại :
Phần một. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SGK MÔN MỸ THUẬT LỚP 7 — BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
2.1. Quan điểm tiếp cận, biên soạn
2.2. Giới thiệu, phân tích cấu trúc sách
2.3. Cấu trúc mỗi chủ đề, bài học và các mạch kiến thức
2.4. Một số bài học đặc trưng
2.5. Khung kế hoạch dạy học
3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/TỔ CHỨC HĐ
3.1. Định hướng, yêu cầu cơ bản về đối mới phương pháp dạy học môn Mĩ thuật đáp ứng yêu cầu hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực
3.2. Gợi ý phương pháp, cách tổ chức dạy học
3.3. Hình thức tổ chức dạy học
3.4. Hướng dẫn quy trình dạy học một số dạng bài
4. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
4.1. Đánh giá theo định hướng tiếp cận phẩm chất, năng lực
4.2. Gợi ý đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá, tự đánh giá trong môn Mĩ thuật lớp 7
5. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU BỔ TRỢ, NGUỒN TÀI NGUYÊN, HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ, THIẾT BỊ GIÁO DỤC
5.1. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng 5GV
5.2. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách Bài tập Mỹ thuật 7
5,3, Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác nguồn tài nguyên, học liệu điện tử, thiết bị dạy học
5.4. Giới thiệu diễn đàn Mĩ thuật cấp THCS của bộ sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Phần hai. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY
1. QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI DẠY
1.1. Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch bài dạy
1.2. Các nội dung chính trong kế hoạch bài dạy
1.3. Một số lưu ý khi tổ chức HĐ dạy học thực hiện theo kế hoạch bài dạy
2. BÀI SOẠN MINH HỌA
2.1. Dạng bài mĩ thuật tạo hình 2.2. Dạng bài mỹ thuật ứng dụng