Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Sử Dụng Sách Giáo Khoa Môn Mĩ Thuật Lớp  3 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 3 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 222
  • Kích thước : 3.83 MB
  • Số trang : 48
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 18
  • Số lượt xem : 552
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Sử Dụng Sách Giáo Khoa Môn Mĩ Thuật Lớp  3 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống trên điện thoại
MỤC LỤC
PHẦN MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÁCH GIÁO KHOA MÔN MĨ THUẬT
2.1. Quan điểm tiếp cận biên soạn
2.2. Giới thiệu, phân tích cấu trúc sách và cấu trúc chủ đề
2.3. Cấu trúc mỗi chủ đề theo các mạch kiến thức
2.4. Chủ đề đặc trưng thể hiện những điểm mới của sách
2.5. Khung kế hoạch dạy học (hay phân phối chương trình) gợi ý
3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
3.1. Định hướng, yêu cầu cơ bản chung về phương pháp dạy học của môn học/ hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực
3.2. Hướng dẫn, gợi ý phương pháp, cách thức tổ chức dạy học/ hoạt động
3.3. Hướng dẫn quy trình dạy học một số dạng bài/ hoạt động điển hình
4. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
4.1. Đánh giá theo định hướng tiếp cận phẩm chất, năng lực
4.2. Gợi ý về đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá, tự đánh giá trong môn Mĩ thuật lớp 3
5. GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO VIÊN, VỞ BÀI TẬP, NGUỒN TÀI NGUYÊN, HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ, THIẾT BỊ GIÁO DỤC
5.1. Sách giáo viên
5.2. Vở bài tập
5.3. Nền tảng sách điện tử hành trang số - hanhtrangso.nxbgd.vn
5.4. Học liệu điện tử
5.5. Diễn đàn của bộ sách Mĩ thuật, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
PHẦN HAI: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY
1. QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI DẠY GIÁO ÁN
1.1. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học thực hiện theo Công văn 2345/BGDĐT-GDTH được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 7/6/2021
1.2. Gợi ý kế hoạch bài dạy: Môn Mĩ thuật lớp 3 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
1.3. Xây dựng kế hoạch dạy học (cả năm) môn Mĩ thuật lớp 3 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
2. BÀI SOẠN MINH HỌA

Thuộc bộ sách

Sách liên quan