Thành lịch sử

Thầy giáo lịch sử: "Sao em đòi về sớm?".
Học sinh: "Em có một cuộc hẹn quan trọng".
Thầy: "Lịch sử quan trọng hơn hay bạn gái quan trọng hơn. Học sinh: "Nếu như em trễ hẹn, cô ấy sẽ thành lịch sử...!"

Bình luận