Dụng tâm

Trong lễ tốt nghiệp, hiệu trưởng tuyên bố danh sách những người có thành tích học tập ưu tú và phát phần thưởng cho họ.
"Thứ nhất: Saly" không có người đáp lại cũng không có ai lên bệ nhận phần thưởng. Hiệu trưởng lại đọc tên một lần nữa vẫn không có người nào thưa. Phải đến lần thứ 4, Saly mới từ từ đứng dậy lên lễ đài, thầy hiệu trưởng hỏi: "Lẽ nào cả tên mình em cũng không nghe thấy ư".
Saly: Không phải là em không nghe rõ mà là: Em sợ các bạn nghe không rõ.

Bình luận